OVERZICHT

Vennootschappen: vergeet niet voor 31/12/2023 bij de notaris langs te gaan!

29.01.2020

Vennootschappen: vergeet niet voor 31/12/2023 bij de notaris langs te gaan!

HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT: van toepassing vanaf 01/05/2019! Nieuwe vennootschappen opgericht na 1 mei 2019 moeten direct de nieuwe regels toepassen.

Wat houdt dit in?

- Het aantal vennootschapsvormen krimpt van 17 naar 4 basisvormen. De andere vennootschapsvormen mogen niet langer gebruikt worden!

                 1) De besloten vennootschap (BV)

                2) De naamloze vennootschap (NV)    

                3) De maatschap (enige rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid) Onder de maatschap worden nog twee                               varianten ingevoegd met rechtspersoonlijkheid: de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire                         vennootschap (Comm.V.)

                4) De coöperatieve vennootschap (CV)

- De afschaffing van de kapitaalvereiste in de BV;

- Invoering van een verscherpt financieel plan waaruit blijkt dat de vennootschap bij oprichting over een toereikend       aanvangsvermogen (oprichtingskapitaal) beschikt;

- Nieuwe regels bij uitkeringen van de winsten na belastingen;

- Bij alle vennootschapsvormen wordt het privé - vermogen beschermd;

- De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de grootte en de omvang van de vennootschap;

- De mogelijkheid om een ontslag van een bestuurder in een NV te koppelen aan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding;

- Een bestuurder met een belangenconflict mag niet langer deelnemen aan de stemming.


Staat de vorm van uw vennootschap niet in deze lijst van de 4 overblijvende vennootschappen? Dan zal u uw huidige vennootschapsvorm op termijn moeten omvormen naar één van deze bovenstaande. UITERSTE DATUM VOOR OMVORMING IS 31/12/2023!

 

Vanaf 1 januari 2020 zitten de bestaande en verdwijnende vennootschappen- verenigingen en stichtingen in een overgangstijdperk.

U moet met andere woorden tegelijk aan verplichtingen voldoen van de oude en de nieuwe vennootschapswetgeving.  

Volgende dwingende regels zijn vanaf 01 januari 2020 (zonder statutenwijziging) van kracht:

-  De omvorming van het  kapitaal in de BV in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening;

- Vermelding van de nieuwe benamingen en afkortingen (denk aan uw briefpapier, facturen, website …. BVBA wordt       BV – zaakvoerder wordt bestuurder  - vennoot wordt aandeelhouder …)

 

- De regeling winstuitkering BV. (balanstest en liquiditeitstest waaruit blijkt dat de vennootschap over voldoende financiële middelen beschikt voor de volgende 12 maanden. Wordt hier niet aan voldaan dan mogen er geen winsten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.)


WACHT NIET AF.  Als u geen actie onderneemt, kiest de wetgever zelf naar welke vennootschapsvorm uw vennootschap transformeert. Voor elke vennootschapsvorm die verdwijnt heeft hij er één van de 4 vastgelegd als standaardkeuze. De omzetting gebeurt automatisch op 1 januari 2024! De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van een tijdige aanpassing. De leden van de bestuursorganen van vennootschappen die op deze wijze van rechtswege worden omgevormd, dienen binnen de 6 maanden na deze omvorming een algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op het wijzigen van de statuten. Zij zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die door de vennootschap of derden geleden wordt door het niet nakomen van deze verplichting.


Handel dus best proactief. Beslis zelf welke van de 4 vennootschapsvormen u verkiest. De nieuwe statuten kunnen op maat uitgewerkt worden. Er zal dus een statutenwijziging (via de notaris) moeten plaatsvinden uiterlijk 31 december 2023!

           
                                
                       
                        

Neem nu je eerste werknemer aan voor 31/12/2020!

                    

Neem nu je EERSTE werknemer aan voor 31/12/2020 en betaal als werkgever levenslang geen sociale basisbijdrage meer! Wil...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

PENSIOENSPAREN: kiezen voor € 960 of € 1.230?

                    

Vanaf het inkomstenjaar 2018 is het mogelijk om voor het pensioensparen een hogere premie te investeren, aan een lager b...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren

                    

De Vlaamse overheid wil met de transitiepremie voor zelfstandigen de brug slaan tussen werkloosheid en ondernemerschap, ...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Afschaffing bedrijfsbeheer vanaf september 2018

                    

Vanaf 1 september 2018: attest bedrijfsbeheer niet langer verplicht Wie een handelsactiviteit wil uitoefenen in België, ...