OVERZICHT

Gevolgen van het zomerakkoord

19.12.2017

Gevolgen van het zomerakkoord

In juli bereikte de regering een principeakkoord rond een aantal maatregelen die relevant zijn voor werkgevers en ondernemingen. De wijzigingen situeren zich voornamelijk op gebied van vennootschapsbelasting en personenbelasting en treden in werking vanaf 1 januari 2018.

We geven hieronder een kleine opsomming van de belangrijkste punten.


Daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 24,98% naar 20,40% indien voldaan aan volgende voorwaarden: 

  • Kleine vennootschappen; 
  • Op de eerste 100.000 € belastbaar;
  • 45.000 € bezoldiging of minstens gelijk aan het belastbaar inkomen.

! Indien niet voldaan aan de voorwaarden daalt het tarief van 33,99% naar 29,58% en later vanaf 01.01.2020 naar 25,50%.


Verhoging van de minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 36.000 € naar 45.000,00 €. Zo niet zal er een bijkomende heffing verschuldigd zijn van 5% voor inkomsten 2018 en 2019 en 10% vanaf inkomsten 2020.

Deze bijkomende aanslag is een aftrekbare belasting.


Berekening notionele intrestaftrek zal weer aangepast worden. Deze maatregel zal in de toekomst uitdoven en plaatsmaken voor de investeringsaftrek.


De investeringsaftrek voor KMO’s en eenmanszaken zal verhogen van 8% naar 20% in 2018 en 2019.


Belastingvermeerdering bij te lage voorafbetalingen stijgen van 2,25% naar 6,75% voor aanslagjaar 2019. Voorafbetalingen zullen opnieuw een must worden om verhogingen uit te sparen en dit voor zowel de personen- als de vennootschapsbelasting. Bespreek dit met uw dossierverantwoordelijke.


Daling van de intresten op uw creditstand R/C wegens een lagere marktrente (+/- 4,5%).

Deze marktrente zal door de wet worden vastgelegd.


Afschaffing van de mogelijkheid om vooruitbetaalde kosten in één keer af te trekken. Bijvoorbeeld: verzekeringspremies zullen opgesplitst moeten worden indien de looptijd anders loopt dan het boekjaar.


Geen enkele boete inzake directe en indirecte belastingen is nog aftrekbaar.


Bij een fiscale controle vanaf 1 januari 2018 zal de bijkomende heffing integraal belast worden. Concreet wil dit zeggen dat onderstaande zaken niet meer in vermindering gebracht mogen worden:

  • Overdraagbare verliezen;
  • Overdracht notionele intrest;
  • Overdracht investeringsaftrek;
  • Zelfs verliezen van het jaar zelf kunnen in rekening gebracht worden.


Eenmanszaken zullen, net zoals vennootschappen, autokosten nog slechts kunnen aftrekken op basis van de CO2-uitstoot. Dit is enkel van toepassing op wagens aangekocht vanaf 2018.


Ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen worden al na 2 weken uitgekeerd door hun ziekenfonds. Tot voor kort moesten zelfstandigen hier één maand op wachten.


Ook vanaf 2020 zullen er enkele belangrijke wijzigingen plaatsvinden. Omdat dit nog toekomstmuziek is en er tegen die tijd misschien nog enkele aanpassingen kunnen gebeuren, sommen wij u de (voorlopig) belangrijkste op:


Afschaffing van degressieve afschrijvingen. Er zal pro rata afgeschreven moeten worden bij nieuwe investeringen (afschrijven op het moment van aanschaf);


Alweer minder aftrek voor personenwagens:

  • De aftrek op basis van de CO2-uitstoot wordt verstrengd.
  • De aftrek van de brandstofkosten zal eveneens op basis van de CO2-uitstoot gebeuren terwijl deze op dit moment zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen 75% aftrekbaar zijn.
  • De berekening van het voordeel in natura bij vennootschappen zal ook verstrengd worden. (zie hieronder)

De nieuwe formule: 120 % - (0,5% * (Benzine *0,95 of diesel * 1)* CO2


Voorbeeld: 

Een auto met een CO2-uitstoot van 130 gr was voor 75% aftrekbaar. Met het nieuwe zomerakkoord wordt dit 58,25% voor benzine en 55% voor diesel.


Deze oplijsting is enkel en alleen bedoeld om u op de hoogte te brengen van de laatste wijzigingen. Mits deze wetgeving nog niet definitief is, kunnen er zich altijd wijzigingen voordoen waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

           
                                
                       
                        

02-04-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

25-03-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET CORONAVIRUS

                    

De verspreiding van het coronavirus brengt heel wat gevolgen met zich mee. Zelfstandigen die hierdoor moeilijkheden onde...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Coronavirus

                    

Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen door onze overheid omwille van het Coronavirus stellen zelfstandigen zich v...