OVERZICHT

FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET CORONAVIRUS

18.03.2020

FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET CORONAVIRUS

De verspreiding van het coronavirus brengt heel wat gevolgen met zich mee. Zelfstandigen die hierdoor moeilijkheden ondervinden, kunnen beroep doen op verschillende maatregelen. We zetten alles even op een rijtje.

 

U BENT ZELF ZIEK

De kans dat u als zelfstandig ondernemer zelf het coronavirus oploopt, is reëel. In dat geval bent u arbeidsongeschikt. Bent u langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heeft u vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds. Het moment waarop u merkt dat u effectief ziekt bent contacteert u best zo snel mogelijk uw arts en uw ziekenfonds.

Opgelet: ga hiervoor niet zomaar langs bij uw arts. Bel hem of haar eerst en bespreek samen hoe u dit het beste in orde brengt. Doe dit wel zo snel mogelijk. De uitkering kan namelijk ten vroegste worden uitbetaald vanaf de datum waarop de arts dit document heeft ondertekend.BETALINGSUITSTEL SOCIALE BIJDRAGEN

Voor de eerste twee kwartalen van 2020, kan u betalingsuitstel aanvragen. Kreeg u in het vierde kwartaal van 2019 een regularisatiebericht? Dan moet u dit in principe betalen voor 31 maart, maar ook hiervoor kan u betalingsuitstel vragen.

Deze maatregel geldt voor elke bijdragecategorie, dus niet enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners. Ook als u bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten kan u uitstel aanvragen.

Dien hiervoor uw aanvraag in vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van één van beide of beide kwartalen van 2020.

U doet dat door een e-mail te sturen naar uw sociale kas

- Xerius : Hasselt@xerius.be (tel. 078/15.05.52)

- Acerta: zelfstandigen.limburg@acerta.be (tel. 011/24.94.34)

- Liantis: jos.meyen@liantis.be (tel. 0477/42.97.42)

Voor de overige sociale kassen vind je de contactgegevens op hun briefwisseling.

Met vermelding van:

 • aanvraag betalingsuitstel coronavirus,
 • uw naam, voornaam en woonplaats,
 • uw klantnummer, dat u vindt op uw- afrekening,
 • uw ondernemingsnummer en de naam en zetel van uw bedrijf,
 • de sector waarin u actief bent,
 • het kwartaal of de kwartalen waarvoor u uitstel vraagt.

Is uw aanvraag volledig? Dan krijgt u één jaar uitstel om uw bijdragen te betalen. U zorgt er dan voor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 betaald zijn. Deze voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021.

 


OVERBRUGGINGSRECHT

Het is ook mogelijk dat u uw activiteit moet onderbreken omwille van het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat:

 • u zelf in quarantaine moet;
 • uw werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
 • de leveringen onderbroken worden;
 • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt.

Momenteel moet de zelfstandige hiervoor zijn activiteit minstens één volledige maand onderbreken.

Om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet u voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen.


Voor wie?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht niet aanvragen. 


Zo vraag jij je overbruggingsrecht aan

Stuur een e-mail naar jouw sociale kas. (contactgegevens hierboven reeds vermeld).

En vermeld in de e-mail het volgende:

 • aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
 • je naam, voornaam en woonplaats,
 • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
 • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
 • de sector waarin je actief bent,
 • de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.

Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:

 • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 
 • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
 • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?

Het is voorlopig nog niet beslist of een e-mail voldoende is om het overbruggingsrecht aan te vragen. Mocht dit niet zo zijn dan zal uw sociale kas het correcte document aan u bezorgen, zodra dit bekend is.


Wetsaanpassing op komst…

De overheid onderzoekt de mogelijkheid om een uitkering te geven voor gedwongen onderbrekingen die ten minste 7 dagen duren. Concreet zou de nieuwe regeling ingaan voor alle gedwongen onderbrekingen vanaf 1 maart 2020.


Dagen van onderbreking

Zonder gezinslast

Met gezinslast

7 tot 13

322,92 euro

403,53 euro

14 tot 20

645,84 euro

807,05 euro

21 tot 27

968,77 euro

1.210,58 euro

28 en meer

1.291,69 euro

1.614,10 euro

 


HINDERPREMIE

De Vlaamse overheid voorziet een premie voor ondernemers en zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten omwille van de corona maatregelen. De hoogte van de premie hangt ervan af als u uw onderneming volledig moet sluiten (4.000 euro) of enkel tijdens het weekend (2.000 euro).  Dit is vanaf vandaag (18/03/2020) echter weer achterhaald, daar alle winkels (m.u.v. voeding – kranten – apothekers, ...) verplicht moeten sluiten.  Moet u de deuren langer dan 21 dagen sluiten, dan wordt er per bijkomende dag een premie van 160 euro voorzien.

Ook zelfstandigen in bijberoep genieten van de premie, tenminste als ze voldoende inkomsten hebben.

Deze premie is voorlopig nog niet beschikbaar en dus ook nog niet aan te vragen. Voor meer info kan u terecht op de website www.vlaio.be. Op deze website kan u ook uw e-mailadres achterlaten als u op de hoogte wenst gehouden te worden van alle nieuwe informatie hieromtrent.

 


FISCALE SCHULDEN EN BTW

Getroffen ondernemingen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en ondernemingen toelaten hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo zal het mogelijk zijn uitstel van betaling te vragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Volgende maatregelen kunnen worden aangevraagd:

 • Afbetalingsplan
 • Vrijstelling van nalatigheidsintresten
 • Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden naleven en de aanvraag vóór 30 juni 2020 indienen. De voorwaarden en het aanvraagformulier kunnen hierna worden gevonden: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

 


SOCIO-ECONOMISCHE MAATREGELEN

Raakt uw onderneming economisch en financieel in de problemen of kan u uw werknemers niet aan het werk houden omwille van het coronavirus? In één van deze gevallen kan u beroep doen op de stelsels; tijdelijke werkloosheid om economische redenen of tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Gelieve u hiervoor te wenden bij uw sociaal secretariaat.

 


UITSTEL ONROERENDE VOORHEFFING

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Voeg daar de betaaltermijn van 2 maanden aan toe en dit betekent een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit zal volgende maanden alvast wat druk van de cashflow wegnemen.

 


MAATREGELEN MOMENTEEL IN DE PIJPLIJN

 • Bankenoverleg

Er zal samen met de sectorfederaties en Febelfin overleg georganiseerd worden om afspraken te maken over de impact van de coronacrisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit inzake de kredieten.

 • Schaderegeling

Momenteel wordt werk gemaakt van een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoensproducten, of in de evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

 

 

 BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN FOD FINANCIËN

De FOD Financiën meldt in verband met bijkomende maatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en de ondernemers en dus ook voor u.

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.


Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 


Dit uitstel geldt voor:

BTW

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. 


Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk."

Houd zeker onze website http://www.elbvba.be/nieuws in de gaten voor meer updates hierover.

 

           
                                
                       
                        

02-04-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

25-03-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Coronavirus

                    

Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen door onze overheid omwille van het Coronavirus stellen zelfstandigen zich v...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

E&L opzoek naar nieuwe collega

                    

E & L BOEKHOUDKANTOOR BV   Is een sterk groeiend boekhoudkantoor en zoekt dringend   ERVAREN BOEKHOUDER –D...