OVERZICHT

25-03-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

25.03.2020

25-03-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen. De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt en hulpprocedures versoepeld die u als zelfstandige kunnen helpen. De overheid werkt constant aan nieuwe maatregelen en verfijningen. Hieronder hebben wij voor u de belangrijkste updates samengevat.


BETALINGSUITSTEL SOCIALE BIJDRAGEN

Een zelfstandige die betalingsmoeilijkheden ondervindt door het coronavirus, kan 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal 2020 en voor de regularisatiebijdragen met betaaldatum 31/03/2020.

Welke kwartalen?

 • - 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • - 2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline aanvraag:

 • - Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
 • - Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2

Hoe aanvragen?

U doet dat door een e-mail te sturen naar uw sociale kas:

Met vermelding van:

 • - aanvraag betalingsuitstel coronavirus,
 • - uw naam, voornaam en woonplaats,
 • - uw klantnummer, dat u vindt op uw- afrekening,
 • - uw ondernemingsnummer en de naam en zetel van uw bedrijf,
 • - de sector waarin u actief bent,
 • - het kwartaal of de kwartalen waarvoor u uitstel vraagt.

Is uw aanvraag volledig? Dan krijgt u één jaar uitstel om uw bijdragen te betalen. U zorgt er dan voor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 betaald zijn. Deze voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021.

!!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen of deze zelf stopzetten. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

 

 

OVERBRUGGINGSRECHT

Voor wie?

 • WEL:

ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut (eenmanszaken, bedrijfsleiders en helpers)

 • NIET:

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

! Student-zelfstandige + Art. 37: Vorige week hebben we aan de overheid gevraagd of een student-zelfstandige + zelfstandigen met voordeelregel Art. 37 die minstens de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, of die in aanmerking komen. Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op.

Wanneer heeft u recht?

 • * Actief in de horeca
 • * Andere sectoren (waar u verplicht bent uw onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) * en uw activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt
 • * Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten

Hoe aanvragen?

Via het online aanvraagformulier op de website van uw sociale kas

Belangrijke info m.b.t. het overbruggingsrecht:

 • Sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (is van maandag tot zondag)
 • Uitkering per maand van 1291,69 euro (zonder gezinslast) of 1614,10 euro (met gezinslast)
  • - Onderbreekt u uw activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijgt u deze uitkering - zowel in maart als in april.
  • - Geen attest nodig om gezinslast aan te tonen
 • Domicilie van de zelfstandige moet niet in België zijn
 • Bezoldiging en VAA moet NIET stopgezet worden (alles mag blijven doorlopen)
 • De uitkering van het overbruggingsrecht kan NIET gecombineerd worden met een andere uitkering vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering (tijdens deze onderbreking mag u ook NIET aan de slag gaan als werknemer)
 • Uitkering wordt bepaald volgens de gezinslast (verklaring op eer in de aanvraag volstaat)
  • - Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering. De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. Het is belangrijk dat u dit juist invult want dit kan later gemakkelijk opgespoord worden.
  • - Tip: Bent u niet zeker? Check dit bij uw ziekenfonds
 • - De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een vervangingsinkomen) Er wordt wel géén bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • - Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. - Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen. Belastingaangifte: Deel 1 vak IV code 1271 – 87/ 2271 – 57
 • - De maanden maart en april worden NIET mee opgenomen voor het maximum recht op overbruggingsrecht van 12 maanden.
 • - Zelfstandigen die langer als 15 jaar zelfstandige zijn, hebben recht op 24 maanden overbruggingsrecht maar slechts 12 maanden per gebeurtenis.
 • - Combinatie mogelijk met de Vlaamse Hinderpremie.
 • - Combinatie mogelijk met de Vrijstelling tijdelijke financiële moeilijkheden
 • - Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociale kas.
 • Starters vanaf 1 april of later komen NIET in aanmerking voor overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor retro-actieve aansluitingen.
 • - Uitkering mag op privérekening of professioneel bankrekeningnummer gestort worden maar uw sociale kas moet wel controleren op fraude wanneer een ander bankrekeningnummer opgegeven wordt van waaruit u normaal uw sociale bijdragen betaalt. Indien niet verschillend kan er sneller uitbetaald worden.
 • - Artsen-specialisten, zorgverleners, medische beroepen hebben OOK recht wanneer ze enkel tussenkomen voor de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen
 • - Verder uitbaten van een webshop of E-commerce heeft geen invloed op het overbruggingsrecht
 • - Tijdens de onderbreking mogen bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de onderneming te verzekeren.
 • - Aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de tijdelijke onderbreking door het coronavirus. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020.

 


UITSTEL BETALING RSZ-BIJDRAGEN WERKGEVERS

Als gevolg van de noodmaatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd wegens het coronavirus, zou het kunnen dat u als werkgever in financiële nood komt. Om die pijn enigszins te verzachten, is beslist dat u de betaling aan de RSZ kan uitstellen tot 15 december 2020.

Er is een onderscheid in soorten uitstel van betaling:

 • - automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten
 • - uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die gesloten zijn uit noodzaak, ten gevolge van de maatregelen, kunnen uitstel van betaling krijgen via een verklaring op eer. Vanaf maandag 23 maart zal hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar zijn op socialsecurity.be. (minnelijk afbetalingsplan)

Bedrijven die niet gesloten zijn, maar wel een sterke daling zien in Q2-2020 zullen later nog nadere instructies krijgen.

 


ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Indien u toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heeft u recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Bent u minder dan 8 dagen ziek, dan heeft u geen recht op uitkeringen (carensperiode).


Wie?

 • - Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxi-statuut
 • - Zelfstandigen in hoofdberoep die verminderde bijdragen betalen in het kader van de zogenaamde ‘gelijkstelling met een bijberoep’ (artikel 37), kunnen geen aanspraak maken op uitkeringen.
 • - In regel zijn met de betaling van uw sociale bijdragen (de sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van uw arbeidsongeschiktheid moeten betaald zijn)

Uitkering?

 • * Met gezinslast: 62,08€ per dag
 • * Alleenstaande: 49,68€ per dag
 • * Samenwonende: 38,10€ per dag

Hoe aanvragen?

De behandelende geneesheer vult het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in. U vindt dit terug op de website van uw ziekenfonds. U dient dit binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen in bij uw ziekenfonds. Bij laattijdige indiening wordt de daguitkering in principe met 10% verminderd.


Tip! 
Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als u arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Dit vindt u terug op de website van uw ziekenfonds. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal u dit via post of mail bezorgen, zodat u dit aan uw ziekenfonds kan bezorgen.

Krijgt u een sanctie als u door de coronacrisis het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laattijdig bezorgt aan uw ziekenfonds?

Neen, door de uitzonderlijke omstandigheden kan u in dit geval overmacht inroepen. Het ziekenfonds kan autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen.

 

 

DE VLAAMSE HINDERPREMIE

De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal). Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels.


Voorwaarden om recht te hebben op een hinderpremie:

U bent:

 • - Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
 • - Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • - Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
 • - De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • - De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • - De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • - Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.
 • - De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Tip! Raadpleeg het bijgevoegde overzicht om te zien of u in aanmerking komt voor een hinderpremie.


Maatregel voor Vlaanderen:

Premie 1 vestiging:

 • - 4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer
 • - Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
 • - Na 21 dagen sluiting 160 euro per dag
 • - Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Premie meerdere vestigingen:

 • - Voor maximum 5 vestigingen krijgt u de hinderpremie.
 • - Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband
 • - Na 21 dagen sluiting 160€ per dag
 • - Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

Tips:

 • - Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
 • - Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
 • - Met een kaartlezer en uw E-ID kan je inloggen.

Hoe aanvragen?

Uw aanvraag kan u indienen op de website van VLAIO. Let wel: deze premie is voorlopig nog niet beschikbaar en dus ook nog niet aan te vragen. In de loop van deze week zou de toepassing klaar zijn. Voor meer info kan u terecht op de website www.vlaio.be. Hier kan u ook uw e-mailadres achterlaten als u op de hoogte wenst gehouden te worden van alle nieuwe informatie hieromtrent.


Ondertussen hebben we al verschillende vragen voorgelegd aan VLAIO. Hieronder vindt u hun antwoorden:

 • Garages (zonder showroom), mogen deze openblijven? => GEEN recht op de premie

Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en ze moeten de sociale afstand respecteren. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

 • Showroom is in openlucht (poorten, stenen, … in de voortuin)?

Nog geen antwoord

 • Vastgoedmakelaars => GEEN recht op de premie

Vastgoedmakelaars kunnen hun activiteiten verderzetten (eventueel online).

 • Markten => WEL recht op de premie

Ja, en de voedingskramen mogen nog op de markt staan, mits toestemming van de gemeente.

 • Hondensalons? => WEL recht op premie

 

 • Wat met verschillende ondernemers met éénzelfde vestiging (geen vennootschap)?

Er kan slechts 1 ondernemer voor deze vestiging de premie aanvragen.

 • Wassalons (waar u de was naar toe brengt) => GEEN recht op de premie

Wassalons mogen openblijven

 • Opslagruimte van tenten om te verhuren => GEEN recht op de premie

Er is geen gedwongen sluiting.

 

 

BETALINGSUITSTEL VOOR SCHULDEN AAN BANKEN

Wie tegenover de bank financiële verplichtingen heeft, zal tot 30 september kosteloos vrijgesteld worden van betaling van intrest en kapitaal. Dat geldt niet alleen voor bedrijven en zelfstandigen, maar ook voor particulieren met een woonkrediet. Dit betalingsuitstel wordt niet automatisch toegekend maar moet aangevraagd worden. De voorwaarde is ook dat de problemen een gevolg zijn van de coronacrisis.

Voor meer informatie hierover, gelieve contact op te nemen met uw financiële instelling.

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID EN ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP ?

Mag u een zelfstandig bijberoep uitoefenen tijdens u tijdelijke werkloosheid (versoepeling Coronacrisis)?

Antwoord RVA:

U kan uw bijberoep dat u al uitoefende voor u tijdelijk werkloos werd verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. U kan dus uw bijberoep omwille van coronacrisis cumuleren met uw uitkering tijdelijke werkloosheid.

 

 

           
                                
                       
                        

02-04-2020: UPDATE FINANCIËLE MAATREGELEN CORONACRISIS

                    

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen in moeilijkheden brengen....

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

FINANCIËLE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN DIE MOEILIJKHEDEN ONDERVINDEN DOOR HET CORONAVIRUS

                    

De verspreiding van het coronavirus brengt heel wat gevolgen met zich mee. Zelfstandigen die hierdoor moeilijkheden onde...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

Coronavirus

                    

Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen door onze overheid omwille van het Coronavirus stellen zelfstandigen zich v...

                        LEES MEER                 
      
       
                                
                       
                        

E&L opzoek naar nieuwe collega

                    

E & L BOEKHOUDKANTOOR BV   Is een sterk groeiend boekhoudkantoor en zoekt dringend   ERVAREN BOEKHOUDER –D...